Juridik mitt i livet

Testamente

Den som vill ändra den legala (lagliga) arvsordningen måste upprätta ett testamente. Man har rätt att själv bestämma vem eller vilka som skall ärva ens kvarlåtenskap. Det är endast bröstarvingar (barn) som har rätt att få sin laglott d.v.s. den lagliga rätt till arv efter sina föräldrar. Laglotten är hälften av arvslotten.

Exempel; Alfred avlider och har en dotter, Karin. Alfred har upprättat ett testamente där han har skrivit att han vill att Hälsans Hus ska ärva hela hans kvarlåtenskap. Alfreds kvarlåtenskap är 800 000 kr. Karin skulle ha ärvt 800 000 kr om inte testamentet hade upprättats. Eftersom Alfred vill att Hälsans Hus ska ärva all hans behållning kan Karin begära jämkning av testamentet och kräva att få sin laglott, d.v.s. hälften av arvet. Detta innebär att Karin och Hälsans Hus får dela på 800 000 kr och får därför 400 000 kr vardera.

För att Karin ska erhålla sin laglott måste hon begära det skriftligen innan eller i samband med bouppteckningen.

För att ett testamente skall vara giltigt skall det uppfylla vissa formkrav. Dessa formkrav kan man läsa om i Ärvdabalken.

Vi på Bladhs kan hjälpa dig att upprätta ditt testamente.

Äktenskapsförord

I ett äktenskap äger och bestämmer makarna var för sig över sin egendom även om egendomen ingår i den så kallade giftorätten. Om man vill göra egendomen helt eller delvis till enskild gör man det genom ett äktenskapsförord. Det är ett avtal mellan makar där man bestämmer om viss del eller all egendom som man äger eller kommer att äga skall vara vars och en enskilda. Ett äktenskapsförord skall upprättas skriftligt och kan göras både innan man gifter sig och under äktenskapet.

Hos oss kan du få hjälp med att upprätta ett äktenskapsförord av vår auktoriserade boutredare.

Äktenskapsförord registreras hos Skatteverket.

Bodelning under äktenskap

När makar vill ändra på ett ägarförhallande, av exempelvis en fastighet, kan det ske genom att de gör en bodelning under äktenskap. Anmälan om bodelning skall först göras till Skatteverket för att bli giltig. Därefter upprättas bodelningen, som bland annat kan ligga till grund för en lagfart.

Partnerskap

För registrerat partnerskap gäller samma lagstiftning som för äktenskap.

 

Samboavtal

 

För sammanboende, eller sambo, gäller andra regler än för de som är gifta. Reglerna som rör sambor finns i sambolagen. Sambolagen behandlar endast bostad och bohag anskaffat för gemensamt bruk. Övriga tillgångar som till exempel bil, båt, fritidshus, och bankmedel berörs inte av dessa regler. Var och en rår över sina tillgångar och vid separation eller dödsfall behåller var och en sina tillgångar och skulder. Sambor ärver inte varandra enligt lag. För att sambor skall ärva varandra måste man skriva ett testamente. Detta gäller även sambor med gemensamma barn.

Genom ett samboavtal kan parterna avtala bort sambolagens regler.

Vi på Bladhs Bouppteckningsbyrå kan hjälpa till med upprättande av dessa handlingar.

Gåvobrev

Vill man ge bort något som gåva kan man upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev är ett bevis för gåvan och man kan skriva in så kallade förbehåll för vad som ska gälla för gåvan till exempel om gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom eller att den inte ska vara ett förskott på arv. Gåvan blir giltig först när den är traderad (överlämnad). När en fastighet byter ägare genom gåva gäller gåvobrevet som fångeshandling för att kunna göra en lagfartsansökan på den nya ägaren. För gåva av fastigheter gäller vissa regler för att gåvan inte ska anses som köp om det utgår ett vederlag för gåvan.

Vi hjälper dig att upprätta ett gåvobrev om du är i behov av det.